Zvýšení dostupnosti cílené prevence a včasné diagnostiky specifických přenosných a nepřenosných onemocnění ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách s romskými komunitami

 

Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti se stalo partnerem projektu financovaného z EHP – Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Zdraví. Hlavním cílem projektu je zlepšení dostupnosti specializované zdravotní péče pro obyvatele vyloučených lokalit, společně se zaměřením na specifické nepřenosné choroby a návazné zvýšené riziko přenosných onemocnění, včetně dětských úrazů, u romského etnika. Z celospolečenského hlediska tento projekt umožní nejenom zlepšit diagnostiku a prevenci těchto onemocnění, ale i systémově nastavit primární a specializovanou péči v této dosud nedostatečně analyzované a řešené oblasti zdravotní péče v České republice, tj. vypracovat koncept tzv "health care pathways" pro romské komunity ve spolupráci s předními zahraničními spolupracovníky z Norska a Rumunska. Celkový přínos tohoto projektu je tedy primárně v oblasti zlepšené zdravotní péče a proškolení příslušných zdravotníků (terénních i specializovaných) a středního zdravotního personálu, ale i sekundárně díky dlouhodobé ekonomické úspoře prostředků veřejného zdravotního pojištění díky efektivnějšímu nastavené péče o členy romských komunit a rovněž v důsledku racionalizace indikací k sociální péči ze strany spolupracujících Koordinátorů Regionálních center podpory zdraví SZU.

 

Projekt podporuje cílové skupiny v rámci vyloučených lokalit, které zahrnují: a) Romské etnikum všech věkových kategorií; b) Lidé ohrožení chudobou nebo v chudobě z romské komunity nebo většinové populace; c) Veřejnost 1) laická - z hlediska zvýšení povědomí o specifických onemocněních u romské populace z vyloučených lokalit a 2) odborná veřejnost - z hlediska specifik a indikačních kritérií pro onemocnění, která jsou relativně častější u romské populace - tj, praktičtí pediatři pro děti a dorost, dětští neurologové, oftalmologové, kardiologové, kliničtí pediatři a odborníci na dětské úrazy.

 

 

Registrační číslo ZD-ZDOVA2-001
Přidělené finanční prostředky 19 563 645 Kč
Podpořeno grantem z Norska 16 629 098 Kč
Výše spolufinancování ze státního rozpočtu 2 934 547 Kč
Realizátor Fakultní nemocnice v Motole, Ústav biologie a lékařské genetiky
Doba realizace 1.4.2021 - 31.12.2023
Odborný garant projektu

prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., MHA

Projektový manager Ing. Ivana Funková, MBA, Ing. Věra Mozrová
Kontaktní údaje

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol

tel.: 00420 22443 3501, email: ivana.funkova@fnmotol.cz

 

 

 

 

Středa, 12. Květen 2021