Situační analýza dopravních úrazů pod vlivem alkoholu

V roce 2016 se NKC podílelo na situační analýze dopravních úrazů se zvláštním zaměřením na mladistvé a mladé dospělé za finanční podpory Světové zdravotnické organizace (WHO). Cílem bylo zmapovat vývoj dopravních nehod mladistvých v průběhu jednotlivých let, legislativní opru v ČR, vzdělávací systém řidičů, kontrolní systémy a preventivní činnost ČR v této oblasti.

Bezpečnost v dopravě není pro Českou republiku nové téma – naopak. České země patří mezi průkopníky automobilismu s více než stoletou tradicí. Je nutno si uvědomit, že problematika bezpečnosti a zdraví představuje oblast podmíněnou řadou kulturních, ekonomických či politických aspektů, kdy úspěšná preventivní činnost vychází z multidisciplinární spolupráce jednotlivých subjektů, včetně převzetí zodpovědnosti za sebe sama a své zdraví.

Všechna traumata, která mají nějakou souvislost s dopravními prostředky v pohybu, označujeme jako dopravní úrazy.  Klasifikaci dopravních úrazů provádíme z hlediska osoby, která byla zraněna, tedy kde se v daný okamžik osoba nacházela a kterým typem dopravního prostředku byla zraněna. Ve věkové kategorii 0–19 let zůstávají dopravní úrazy nejzávažnějším typem zranění.

Dopravní úrazy jsou evidovány Policií ČR a Ústavem zdravotnických informací a statistiky. Vzhledem k heterogennímu způsobu diferenciace věkových kategorií je srovnání úrazových dat výše zmiňovaných subjektů značně obtížné.

V následujícím shrnutí uvádíme data od Policie ČR, která definuje dopravní nehodu jako událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. V roce 2015 bylo při dopravních nehodách (dále jen DN) celkem zraněno 26 890 osob, z toho 2 468 osob těžce. Dalších 738 osob bylo usmrceno (jedná se o úmrtí do 30 dnů od nehody). Celkem 2 267 DN bylo způsobeno v přímé souvislosti s alkoholem, jak uvádí Tabulka 1.

Tabulka 1:        Dopravní nehody za přítomnosti alkoholu v roce 2015

Pohlaví usmrcené osoby zraněné osoby
Muž 64 1 778
Žena 7 426
Chlapec ve věku 0-14 let 0 34
Dívka ve věku 0-14 let 1 29
Celkem 72 2 267

Zdroj: Policie ČR

 

Následující Tabula 2 zobrazuje složení účastníků DN v souvislosti s alkoholem dle věku.

 

věková kategorie usmrcené osoby zraněné osoby
0-5 let 0 15
6-9 let 1 21
10-14 let 0 27
15-17 let 1 42
18-20 let 4 171
21-24 let 8 293
25-34 let 22 519
35-44 let 12 435
45-54 let 10 355
55-64 let 6 249
64 let a více 8 140
Celkem 72 2 267

Zdroj: Policie ČR

 

Stěžejním dokumentem upravujícím bezpečnost v silniční dopravě je Zákon o silničním provozu (Zákon č. 361/2000 Sb., v aktuálním znění). Ten tradičně stanovuje nulovou toleranci alkoholu v krvi řidičů, a to nejen motorových vozidel, ale také tramvají, cyklistů či jezdců na zvířatech. Zákony č. 361/2000 Sb. a č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel plně odpovídají Reg. European Parliament and Council of Europe 2006/126/ES o řidičských průkazech. Řidičský průkaz na zkoušku zatím nebyl v České republice schválen.

Vzdělávání řidičů probíhá v akreditovaných autoškolách. Délka kurzu závisí na skupině řidičského oprávnění. Přihláška do autoškoly musí obsahovat lékařské potvrzení a zdravotní způsobilost řidiče. Lékařské prohlídky se liší v závislosti na oprávnění, nicméně zahrnují obvyklou kontrolu – zraku, sluchu, pohyblivosti, srdce, hladiny cukru, neurologických poruch duševního zdraví, zneužívání alkoholu nebo drog. Frekventanti ukončují kurz závěrečnou zkouškou před zkušebním komisařem, který je akreditovaný Ministerstvem dopravy. Závěrečná zkouška se skládá z teoretické a praktické části.

 

Rizika u mladých řidičů

 • Nízký věk, nedostatek řidičských zkušeností
 • Sociální a emoční nezralost
 • Snížená schopnost vnímat riziko (zdravotní i sociální)
 • Rizikový způsob jízdy jako důsledek hledání vlastní identity, sebedůvěry a sebepoznání
 • Rychlý, agresivní způsob jízdy jako prostředek získání vzrušujících zážitků (sensation seekers)
 • Řízení jako způsob získání prestiže, vlivu a uznání ve společnosti
 • Vyšší náchylnost k překročení rychlosti a agresivnímu stylu řízení pod vlivem alkoholu či omamných látek
 • Telefonování za jízdy, posílání sms zpráv, používání GPS

 

Spouštěči rizikového dopravního chování mohou být například alkohol, drogy či léky. Velmi nebezpečná je kombinace léků, byť i jen s malým množstvím alkoholu. Nejvyšší závažnost (počet úmrtí na 1000 dopravních nehod) byla zaznamenána při kombinaci alkoholu a omamných látek: 129 úmrtí na 1000 dopravních nehod. Druhou nejčastější příčinou byly nehody pod vlivem omamných látek: 47 úmrtí na 1000 nehod.

Tolerance společnosti vůči alkoholu je v ČR vysoká, i když zákon ukládá nulovou toleranci. Nejrizikovější hladina alkoholu pro motoristy je v rozmezí 0,5 až 1,5 promile. Tato hladina přináší řidiči sebejistotu, sklon k soutěživosti a chuť více riskovat.

 

Kdo se podílí na preventivní činnosti v oblasti prevence

Jedná se o celou řadu subjektů, proto uvádíme pouze několik základních.

Ministerstvo vnitra (MV)

Na preventivní činnosti se podílí zejména Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality – prostřednictvím Centra dopravní prevence MV a Policie ČR při muzeu Policie ČR. Na řadě projektů spolupracuje MV s Hasičským záchranným sborem, BESIPEM, Českým červeným křížem a dalšími.

Preventivní činnost MV:

 • Podílí se na přípravě dlouhodobého plánu prevence dopravních úrazů u dětí
 • Realizuje celostátní akce – Zebra se za tebou neohlédne, Smajlík, Ledová Praha, Bezpečně v dopravě, Den dopravní výchovy, Týden mobility
 • Realizuje divadelní představení: „Pohádkový semafor“ a „Kolo tety Berty“
 • Provozuje dopravního hřiště
 • Prostřednictvím Policie ČR pořádá besedy a přednášky ve všech typech škol

 

Ministerstvo dopravy (MD)

MD je hlavní preventivní složkou v oblasti prevence a ochrany dětí na pozemních komunikacích. Prostřednictvím výukových programů a kampaní se aktivně podílí na zklidnění dopravního prostředí, snížení rychlosti či používání bezpečnostních pásů.

Preventivní činnost MD:

 • Projekt „DOZVUKY“ – zaměřený na mladé řidiče (řešení situace po dopravní nehodě)
 • Samostatným oddělením MV je BESIP. Jedná se o hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR.
 • Preventivní činnost BESIPu:
 • Kampaň Vidíme se? – viditelnost v silničním provozu
 • Bezpečně za volantem – péče o zrak
 • Aktivity zaměřené na používání mobilních telefonů za jízdy
 • Aktivity zaměřené na simulaci nárazu při dopravní nehodě – používání bezpečnostních pásů
 • Bezpečná jízda na skútru
 • Besipky – edukativní TV spoty
 • Kampaň „Řídím, piju nealko pivo“ – projekt zaměřený na alkohol za volantem a alkohol za cyklistickými řídítky
 • Facebooková stránka – Nemyslíš, zaplatíš
 • Road Show – The Action
 • Mobilní aplikace – význam reflexních prvků

 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

Preventivní aktivity MZ:

 • 5 cílených kampaní zaměřených na cyklisty prostřednictvím internetu a tištěných materiálů
 • Mateřské školy – kampaň na používání bezpečnostních pásů
 • Podporuje akce „Dny bez úrazů“

 

Český červený kříž o.p.s., Bezpečně na silnicích

 • Organizace společně připravily akreditovaný vzdělávací program pro školy s důrazem na zapojení rodičů (2013–2016).
 • Bezpečně na silnicích o.p.s.:  Projekt „Učme se přežít“ – zaměřený na zlepšení stavu nehodovosti motocyklistů.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V rámci výchovy ke zdraví vydává edukační materiál „Minimalizace rizika vzniku dopravních úrazů“ – příčiny a projevy agresivního chování na silnicích. Distribuce do školských zařízení na CD. Zajišťuje zařazení dopravní výchovy do Rámcových vzdělávacích plánů školských zařízení od roku 2005.

 

Tým silniční bezpečnosti

Preventivní aktivity:

 • 2016 - "Učme se přežít VIII" - 12 výukových dní. Projekt je zaměřen na zdokonalování dovedností začínajících řidičů, motocyklů. Účastníci se naučí nejen bezpečně ovládat svůj stroj, ale také sami sebe.
 • Na kole jen s přilbou – program probíhá více než deset let v různých částech ČR, především prostřednictvím škol a místní samosprávy, je zaměřen na dopravní bezpečí cyklisty, především na prevenci úrazů hlavy a mozku.

 

Centrum dopravního výzkumu (CDV)

CDV se věnuje zejména práci s řidiči, kteří přišli o řidičský průkaz, na základě opakovaných deliktů v dopravě, či na základě závažnějšího porušení pravidel. Cílem je zamezit recidivě problémového chování v dopravě. CDV vytvořilo webový portál REPADO – rehabilitační program pro řidiče: http://repado.cz/.

 

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

SZÚ nabízí žákům středních škol v rámci projektů podpory zdraví možnost osvojit si správný postup při dopravní nehodě, praktický nácvik první pomoci, včetně seznámení se s prvky pasivní ochrany, reflexními prvky i brýlemi simulujícími opilost či účinky drog. Pro pedagogy základních i středních škol pořádá semináře k minimalizaci úrazového rizika a první pomoci v nouzových situacích. SZÚ vydává řadu materiálů pro použití v různých věkových skupinách.

 

Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKC)

 • NKC se podílí na preventivních aktivitách pro veřejnost, vydává vzdělávací materiály, pořádá kurzy pro odbornou i laickou veřejnost.

 

Česká republika má propracovaný systém dopravní výchovy a síť institucí, které se prevencí dopravních úrazů zabývají. Výsledky preventivní činnosti se projevují klesajícím trendem dopravní úmrtnosti i výskytem těžkých dopravních úrazů. Nicméně děti, mladiství a mladí dospělí nadále zůstávají nejrizikovější skupinou z hlediska dopravní nehodovosti a úrazovosti. Primární prevenci je proto nutné zaměřit na výchovu nových řidičů, zesílení restriktivních opatření, např. řidičské oprávnění na zkoušku, testování recidivistů a nekompromisní stíhání porušení zákona, zejména s ohledem na alkohol a drogy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota, 31. Prosinec 2016