Projekt Bezpečná škola Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440

Základní škola Kroměříž na Komenském nám se od roku 2005 aktivně zapojuje do aktivit Bezpečné komunity města Kroměříž a pracuje v programu Bezpečná škola. Jejím cílem je vést děti k předcházení úrazům, uvědomování si možných nebezpečí a rizik. Učí děti umět si poradit v nebezpečné situaci a chránit zdraví své i svých blízkých. Problematika Bezpečné školy je zakotvena ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Most do života.

V rámci projektu Bezpečná škola se realizují ve všech třídách 1. stupně projekt Bezpečná třída. Žáci se učí pravidla bezpečného chování, jak nezpůsobit úraz sobě ani druhému. Učí se, jak si počínat, jak přivolat pomoc při úrazu nebo mimořádné události.

Ve školní družině se pracuje podle projektu Bezpečná družina, jako součást projektu Bezpečná škola. Plán činnosti a aktivit se odvíjí od možných rizik v jednotlivých ročních obdobích.

Žáci druhého stupně připravují pro své mladší spolužáky projekty, ve kterých formou metody „děti učí děti“ prohlubují vědomosti a dovednosti mladších spolužáků a zároveň si prohlubují své vlastní vědomosti v oblasti První pomoci, dopravních situací či osobního bezpečí.

 

Cíle a indikátory Bezpečné školy

 • Snížení incidence závažných úrazů a poškození dětí a mládeže.
 • Ovlivnění chápání, chování a jednání dětí a dospělých v problematice předcházení úrazům a jiných nehod – osobní bezpečnosti.

 

Aktivity Bezpečné školy

 • Dopisy řidičům ve spolupráci s městskou policií
 • Osobní bezpečí – projekt pro žáky 1. stupně
 • Kolo je můj kamarád – projekt pro žáky 4. ročníku, připravují a organizují žáci 8. ročníku
 • První pomoc – projekt pro žáky 5. ročníku, připravují a organizují žáci 9. ročníku
 • Seznamovací výlety pro žáky 6. ročníku – utužování nového třídního kolektivu
 • Třídní klima – projekt pro žáky 6. ročníku, který navazuje na seznamovací výlet
 • Preventivní programy s Policií ČR
 • Hasík – projekt pro žáky 3. ročníku ve spolupráci s HZS Kroměříž
 • Dopravní hřiště – návštěvy žáků 3. ročníku a školní družiny
 • Bezpečná třída – aktivity vyplývající z celoročního plánu
 • Bezpečná školní družina – aktivity vyplývající z celoročního plánu

 

Akce Bezpečné komunity města Kroměříž

 • Evropský den bez aut
 • Dopisy řidičům
 • Na kolo jen s přilbou
 • Morava 112

 

Učíme se nejen ve škole

 • Žáci vyjíždějí do škol v přírodě, kde probíhá výuka formou projektového vyučování, účastní se plaveckého výcviku, dopravní výchovy (získávají průkaz cyklisty)
 • Žáci absolvují lyžařský výcvik a seznamují se s prevencí úrazů na horách a poskytnutí první pomoci na lyžích
 • Pořádání řady školních výletů a exkurzí s různou tématikou

 

V družině organizujeme program pod názvem Bezpečná školní družina v rámci Bezpečné školy s těmito aktivitami

 • Chováš se bezpečně
 • Bezpečně na přechodu
 • Chodec a cyklista
 • Světelná signalizace
 • Dopravní značky – bezpečná místa pro hry
 • Dopisy řidičům

 

Součástí projektu Bezpečná škola je i projekt Osobní bezpečí, ve kterém žáci starších ročníků učí žáky mladších ročníků:

 • Jak se správně připoutat v autosedačce
 • Co jsou to mimořádné události
 • K čemu slouží a jak se používá hasicí přístroj

 

Bezpečná škola v praxi

 • V oblasti zajištění bezpečí žáků pravidelně provádíme kontroly a revize nářadí, náčiní a prostor, čímž předchází možným nebezpečí a úrazům
 • Žáci jsou vždy poučeni o bezpečnosti a chování před vstupem do odborných pracoven, před zahájením školních a mimoškolních akcích
 • V pracovnách, třídách i na chodbách školy dohlíží na bezpečnost dětí pedagogický dozor a citlivě koriguje chování dětí a jejich jednání, motivuje žáky k aktivní účasti v programu

 

Priority

 • Rozpoznat, co může způsobit úraz či poškození
 • Chovat se tak, abychom nezpůsobili úraz sobě ani druhému
 • Umět si poradit v předcházení i při vzniku úrazu
 • Pochopit své místo a úlohu v prevenci úrazů dětí a mládeže
 • Aktivně se zapojit do protiúrazové výchovy
 • Svojí činností nezpůsobit – nezavinit úraz či poškození

 

 

 

Soubory ke stažení

Pondělí, 2. Květen 2022