Projekt Bezpečná škola Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem

Škola se do projektu zapojila v roce 2010. Cílem je vést děti k předcházení úrazům, uvědomování si možných nebezpečí a rizik a naučit děti řešit krizové situace s ohledem na bezpečí své i svých blízkých. Na místní úrovni spolupracujeme se zřizovatelem, Střediskem volného času, sportovními i kulturními organizacemi města.

 

Dosavadní aktivity v prevenci úrazů

  • Celoškolní projekt „Zdravý životní styl“
  • Projekt „Velcí učí malé“
  • Dlouhodobá spolupráce se specialistou bezpečnosti práce a prevence rizik
  • Ajaxův zápisník
  • Dopravní výchova
  • Ochrana člověka za mimořádných událostí
  • Spolupráce s Českým červeným křížem – praktické ukázky první pomoci
  • Spolupráce se Zdravotním ústavem Zlín
  • Spolupráce s Městskou policií Zlín
  • Spolupráce s K – centrem v rámci prevence užívání návykových látek

 

Vedení školy realizuje záměr a organizační zajištění projektu, vytváří bezpečné prostředí a podporuje pedagogy na implementaci programu do ŠVP.

 

Jednotlivé projekty jsou zaměřeny na všechny ročníky ZŠ. Žáci se s jednotlivými tématy seznamují v průběhu celého školního roku v rámci projektových dnů, jednotlivých předmětů.

 

Pondělí, 2. Květen 2022