Probační a mediační služba a Policie se dnes připojí k Evropskému dni obětí trestných činů

Probační a mediační služba se stejně jako v předchozích letech připojí k Evropskému dni obětí trestných činů. Společně s Policií České republiky vyjádří svou úctu k obětem minutou ticha v úterý 22. února 2022 ve 12 hodin. Na tento okamžik upozorní také majáky policejních vozů, které se rozsvítí před služebnami po celé republice.

Evropský den obětí trestných činů je každoroční připomínkou podpisu Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990. Jeho cílem je především zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Stejný úkol si klade také Probační a mediační služba, která dlouhodobě podporuje oběti trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací a pomáhá v boji proti předsudkům. Požádat o pomoc či odbornou radu mohou tyto osoby aktuálně v 74 střediscích po celé republice.

 

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA (PMS)

V roce 2021 navázala Probační a mediační služba spolupráci s celkem 4 281 oběťmi trestných činů. Pro porovnání v předchozím roce 2020 to bylo 4 306 osob. Počet obětí, které potřebují podat pomocnou ruku, tedy rozhodně není nijak zanedbatelný. V České republice existuje rozsáhlá síť profesionálů, na kterou se může každý obrátit.

 • v roce 2021 Probační a mediační služba spolupracovala s 4 281 obětmi (v roce 2020 to bylo 4 306 obětí)
 • od poloviny roku 2015 Probační a mediační služba pomohla více než 200 obětem kybernetické kriminality
 • v 89 % případů jde o pomoc dospělému, v 6 % seniorovi, zbytek tvoří děti a mladiství
 • 52 % obětí s Probační a mediační službou komunikuje telefonicky, 20 % prostřednictvím osobních konzultací, 11 % písemnou formou, 15 % obětí kombinuje telefonickou a písemnou formu, zbytek využívá jiné způsoby komunikace
 • Probační a mediační služba v 82 % případů spolupracuje s přímou obětí trestné činnosti, zbytek tvoří nepřímé oběti a pozůstalí
 • v roce 2021 tvořilo 16,5 % obětí, které se na Probační a mediační službu obrátily, oběti trestného činu zanedbání povinné výživy, 12,1 % oběti krádeže, 9,3 % oběti podvodu, 7 % oběti výtržnictví, 5,9 % oběti ublížení na zdraví z nedbalosti; zbytek tvoří oběti dalších trestných činů
 • 14 % obětí, které spolupracují s Probační a mediační službou, klasifikujeme jako zvlášť zranitelnou oběť, tzn.: dítě, osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, oběť trestného činu obchodování s lidmi nebo trestného činu teroristického útoku, oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím, trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběť trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupin

 

Potřeby obětí

 • potřeba bezpečí a jistoty
 • potřeba psychosociální podpory
 • potřeba informací a orientace v situaci
 • potřeba spravedlnosti
 • potřeba zadostiučinění
 • potřeba přiměřené důvěry
 • potřeba důstojného přístupu
 • potřeby vůči pachateli

 

Jak PMS pomáhá?

 • Poskytuje podporu a pomoc každému, kdo se cítí být obětí (aniž by muselo být podáno trestní oznámení).
 • Pomáhá při vyrovnávání se s dopady trestného činu.
 • Informuje o trestním řízení a právech obětí.
 • Podává základní právní informace (náhrada škody, peněžitá pomoc, zastupování zmocněncem).
 • Doprovází oběti na jednání u soudu, policie nebo na úřady.
 • Poskytuje psychosociální podporu.
 • Nabízí obětem (i pachatelům) restorativní programy, např. mediaci – dobrovolné mimosoudní jednání s pachatelem a obětí za účasti prostředníka.

 

Pracovníci PMS Vám pomohou hledat odpovědi na otázky

 • Jak a kde podat trestní oznámení?
 • Jak získat informace o vyšetřování?
 • Jak uplatnit náhradu škody?
 • Jaké jsou možnosti mimosoudního řešení konfliktu?
 • Kde a jak rychle sehnat právní informace o průběhu trestního řízení?
 • Co dělat v situaci, kdy pachatel odmítá odpovědnost za trestný čin?
 • Jak se vyrovnat s psychickou újmou, pocity bezmoci, deprese, strachu?
 • Komu se můžu anonymně svěřit se svými obavami?
 • Jak se domoci odškodnění?

 

Hlavní zjištění práce s oběťmi

 • Pro oběti je nejdůležitější formou podpory vyslechnutí.
 • Oběť nikdy nezapomene na trestný čin.
 • Přestože oběť situaci nezpůsobila, musí investovat energii do nápravy následků.
 • Pro oběti jsou zvláště citlivé okamžiky těsně po činu, po návratu z léčení, při návratu do práce či školy.
 • Vhodnou pomocí lze předejít vzniku posttraumatické poruchy.
 • Oběť je tou osobou, která nejlépe ví, co potřebuje a co jí pomáhá.

 

POLICIE

"Policisté si váží každého, kdo se rozhodne hovořit o tom, co se mu stalo".

Policie České republiky má dlouhodobou zkušenost s prací s oběťmi trestných činů. Disponuje 78 speciálními výslechovými místnostmi, kterými je plošně pokryta celá Česká republika. První výslechové místnosti byly vybudovány již v roce 2004. V roce 2021 bylo ve speciálních výslechových místnostech provedeno celkem 1658 úkonů s oběťmi trestných činů. Účelem práce ve speciálních výslechových místnostech je zabránění druhotné viktimizace obětí trestných činů. Policie České republiky má plošný systém krizových interventů, kteří v případě potřeby poskytují obětem trestných činů akutní psychologickou pomoc. Pro přímou krizovou intervenci je připraveno 235 speciálně vyškolených policistů a policejních psychologů.  „Každá oběť má právo na citlivý přístup.“

Práva obětí jsou ukotvena v zákoně č. 45/2013 Sb., O obětech trestných činů. Tento zákon přesně vymezuje status „zvlášť zranitelné oběti“, mezi které patří například i děti, osoby vysokého věku nebo oběti domácího a sexuálního násilí, znásilnění, teroristického útoku. Zvlášť zranitelným obětem náleží zvláštní práva, například bezplatná pomoc advokáta, odborná pomoc, lékařské ošetření, ale i výslech této oběti osobou stejného či opačného pohlaví. Příslušníci Policie České republiky jsou si vědomi zranitelnosti obětí trestných činů, kdy jedním z jejích dlouhodobých cílů je zajištění lidského a citlivého přístupu k těmto obětem.

 

Police zřídila samostatnou část webu určenou pro osoby, které se setkaly s trestnou činností:

https://www.policie.cz/clanek/informace-pro-obeti-trestnych-cinu-a-zasazene-mimoradnymi-udalostmi.aspx

 

 

                                                        

 

Zdroj:

Oběti uctíme zítra policejními majáky. Policie ČR [online]. 21.2.2022 [cit. 2022-02-22]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/policejnimi-majaky-uctime-obeti-trestnych-cinu.aspx

Probační a mediační služba společně s Policií České republiky uctí oběti trestných činů. Probační a mediační služba [online]. 21.2.2022 [cit. 2022-02-22]. Dostupné z: https://www.pmscr.cz/probacni-a-mediacni-sluzba-spolecne-s-policii-ceske-republiky-ucti-obeti-trestnych-cinu/

Úterý, 22. Únor 2022