Odvykání kouření

Zdroj: WHO

 

Kouření a data

 • Celosvětově je kolem 1,3 miliardy kuřáků
 • 8 milionů lidí zemře v důsledku kouření za tento rok, z toho 1,2 milionu v důsledku pasivního kouření
 • V ČR je okolo 2 200 000 kuřáků, tedy dvakrát víc než diabetiků!
 • Kouření je každoročně příčinou šestiny všech úmrtí v ČR, těchto cca 15 000 lidí ztrácí v průměru kolem 15-20 let života
 • Kouření se podílí na všech hlavních příčinách úmrtí: kardiovaskulární, nádorové či respirační nemoci, diabetes, autoimunitní onemocnění jako roztroušená skleróza, infekce, dokonce i na dopravních nehodách

 

„Většina případů rakoviny plic, až 80 % pacientů, je bohužel diagnostikována pozdě, kdy už léčba obvykle nevede k úplnému vyléčení. Její časná detekce je proto naprosto zásadní. Ministerstvo zdravotnictví připravuje na podnět České pneumologické a ftizeologické společnosti program včasného záchytu tohoto onemocnění – je určen pro kuřáky s vykouřenými nejméně 20 balíčkoroků (tedy 20 let 20 cigaret denně) včetně kuřáků bývalých. Už jen existence tohoto programu by mohla být motivací k odložení cigaret pro ty, co to ještě neudělali.“, informovala prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví, přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN.

 

„Málo uváděnou skutečností je, že kouření může snížit účinnost celé řady léků. Léky na úzkost, deprese a ředění krve fungují u kuřáků hůře. Kromě toho kouření zvyšuje nebezpečí vzniku cévních uzávěrů při užívání antikoncepce a bylo prokázáno, že potravinové doplňky s beta-karotenem u kuřáků zvyšují výskyt plicních nádorů. Kouření tak přináší další významné problémy při nastavování již tak komplikovaných léčebných režimů,“ uvedl PharmDr. Jan Hartinger, PhD, z Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN.

 

Většina kuřáků časem zjistí, že přestat kouřit zdaleka není tak jednoduché jako bylo začít. Za život mívají v průměru několik desítek neúspěšných pokusů, v průměru necelý jeden (0,8) každý rok – to jednak snižuje sebevědomí, ale na druhou stranu je může potěšit, že nejsou neschopní, ale zkrátka závislí, že jsou typickým kuřákem. „Z každého pokusu je třeba se poučit: co pomohlo a co naopak vedlo zpátky k cigaretě a podle toho se příště zařídit. A když se nedaří přestat, je dobré vyhledat odbornou pomoc, která úspěšnost významně zvyšuje. Každopádně kuřákům vzkazuji: Nepřestávejte přestávat!“ uvádí prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí Centra pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN.

 

V současné době může být motivací i skutečnost, že kuřáci mají vyšší pravděpodobnost těžkého průběhu i úmrtí v případě onemocnění covid-19.

 

Odborné zdroje pro odvykání kouření

 • Společnost pro léčbu závislosti na tabáku WWW.SLZT.CZ, kde je telefonní linka pro odvykání 800 350 000, kontakty na více než 40 specializovaných center pro závislé na tabáku, kolem 200 lékáren poskytujících poradenství, několik mobilních aplikací v češtině zdarma a další pomoc
 • Webová stránka www.koureni-zabiji.cz

 

Kouření a ekonomika

 • Zvyšuje výdaje za zdravotní péči
 • Zapříčiňuje ztrátu produktivních let
 • Výdaje se odhadují na celosvětově na 1,4 trilionu USD ročně, v zemích střední Evropy je to kolem 3 % HDP, tedy v ČR přes 100 miliard Kč ročně – to je víc, než vynesou daně z tabákových výrobků

 

Kouření a legislativa

Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku je právně závazný dokument WHO, ČR ji ratifikovala v roce 2012. Článek 14 se věnuje léčbě závislosti na tabáku, která má být dostupná, implementovaná do všech struktur stávajících zdravotních systémů minimálně ve formě krátké intervence, s možností intenzivní léčby pro ty, kdo ji potřebují. Dostupná léčba závislosti na tabáku je přitom základním lidským právem, právem na zdraví, při příležitosti tohoto dne připomněly například Action on Smoking and Health nebo International Centre for Tobacco Cessation.

 

E-cigarety

V posledním desetiletí tabákový průmysl propagoval elektronické cigarety jako pomoc při odvykání pod záminkou přispívání ke globální kontrole tabáku. Mezitím využili strategické marketingové taktiky, aby děti zapojili do stejného portfolia produktů, a zpřístupnili je tak ve více než 15 000 atraktivních příchutích. Vědecké důkazy o elektronických cigaretách jako pomocných látkách pro odvykání jsou neprůkazné a není jasné, zda tyto výrobky mají při odvykání kouření nějakou roli. Přechod od konvenčních tabákových výrobků k elektronickým cigaretám není konec. „Musíme se řídit vědou a důkazy, nikoli marketingovými kampaněmi tabákového průmyslu – stejného odvětví, které se desítky let lže a klame, aby prodalo výrobky, které zabily stovky milionů lidí,“ uvedl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "E-cigarety generují toxické chemikálie, které jsou spojeny se škodlivými účinky na zdraví, jako jsou kardiovaskulární choroby a poruchy plic."

 

Odvykání

 • Většina kuřáků časem zjistí, že přestat kouřit zdaleka není tak jednoduché jako bylo začít
 • Za život mívá kuřák v průměru několik desítek neúspěšných pokusů, v průměru necelý jeden (0,8) každý rok
 • Když se nedaří přestat, je dobré vyhledat odbornou pomoc, která úspěšnost významně zvyšuje
 • Úspěšné odvykání kouření – alespoň 6 měsíců bez cigarety či jiného hořícího tabákového výrobku
 • Motivace přestat kouřit bývá různá: zdraví, peníze, pocit závislosti, společenské okolí, může to být i přání bezpečněji řídit auto: většině kuřáků už hořící cigareta za jízdy upadla, při zapalování jsou chvilku oslněni, pozornost tlumí oxid uhelnatý z kouře nebo nikotin ve větších dávkách (kouření na dlouhé cestě)

 

Léčba

 • Většina kuřáků by si přála přestat, ale celosvětově jen kolem třetiny má přístup k účinné léčbě
 • Závislost na tabáku je nemoc, diagnóza F17, týká se asi 80-90 % kuřáků
 • Léčba závislosti na tabáku znamená má dvě části: intervenci a léky, psychobehaviorální intervence především motivuje ke změně denních stereotypů, prožívání dne, přípravě nekuřáckých řešení pro ty situace, kdy byl kuřák zvyklý kouřit
 • U většiny kuřáků je třeba navíc k intervenci i užívání léků, které potlačují abstinenční příznaky (nejsou "proti kouření"!), usnadní období prvních 3-6 měsíců abstinence a zvýší tak úspěšnost, spojení léků s intervencí pomůže pochopit, že nesáhnout po cigaretě musí každý sám
 • Úspěšnost pokusu bez pomoci, "jen tak", je kolem 3-5 %, intenzivní léčba v centrech pro závislé na tabáku je až desetkrát účinnější, péče zdravotníků je zde hrazena ze zdravotního pojištění, na léky malou částkou přispívá většina zdravotních pojišťoven
 • Kontakty viz https://www.slzt.cz/centra-lecby

 

Interakce léků s tabákovým kouřem

 • Interakce způsobená polyaromatickými uhlovodíky obsaženými v tabákovém kouři urychluje vylučování celé řady léků a snižuje tak jejich efekt
 • Theofylin, lék rozšiřující průdušky u astmatiků a pacientů s chronickou obstrukční plicní chorobou, funguje u kuřáků méně, je třeba podávat vyšší dávky
 • Léky v terapii deprese a schizofrenie (duloxetin, mirtazapin, trazodon, fluvoxamin, olanzapin, klozapin, ...) dosahují prokazatelně nižších koncentrací v plazmě pacientů, kteří kouří a je třeba navyšovat dávky
 • Léky podávané v léčbě nádorů plic (erlotinib) a tlustého střeva (irinotekan) mají slabší účinnost u kuřáků, zde se nevyplatí zvyšovat dávky – pokud pacient nepřestane kouřit je jeho prognóza tak jako tak horší, než u nekuřáků a navyšováním dávek dochází pouze ke zhoršení nežádoucích účinků
 • Léky na uklidnění a na spaní fungují méně, neboť nikotin má v nižších dávkách budivý účinek
 • Pacientky užívající pacientek, které kouří, způsobuje častěji žilní uzávěry (trombózu a embolii)
 • Hormonální substituční léčba v menopauze méně účinkuje u pacientek, které kouří
 • Účinnost warfarinu na ředění krve je u kuřáků nižší, jsou třeba vyšší dávky
 • V případě, že pacient přestane kouřit, interakce odeznívají postupně – v řádu týdnů stoupají hladiny některých léků v krvi a je třeba postupně upravovat jejich dávky, protože se to neděje bezprostředně po změně kuřáckých návyků, může případný nežádoucí účinek z předávkování uniknout pozornosti a být zaměněn za nové onemocnění!
 • Kuřáci nesmí užívat beta-karoten ani v potravinových doplňcích, neboť u nich zvyšuje riziko rozvoje rakoviny plic!
 • Naproti tomu vareniklin a cytisin – léky používané v odvykání kouření –nemají popsané významné lékové interakce a nikotinová substituční léčba má výrazně méně lékových interakcí než tabákový kouř, v podstatě interferuje pouze s účinkem léků na uklidnění a na spaní
 • Bupropion – antidepresivní lék používaný při odvykání kouření – může interagovat s dalšími antidepresivy (zde však jsou interakce více v povědomí než u tabákového kouře, více se s nimi počítá)

 

Zdroj

INFORMAČNÍ LIST-Světový den bez tabáku31. května 2021. Ministerstvo zdravotnictví ČR [online]. [cit. 2021-6-9]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/Sve%CC%8Ctovy%CC%81-den-b...

Světový den bez tabáku připadá na 31. květen. Letos je tématem odvykání kouření. Ministerstvo zdravotnictví ČR [online]. [cit. 2021-6-9]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/svetovy-den-bez-tabaku-pripada-na...

Quit tobacco to be a winner. World Health Organization [online]. [cit. 2021-6-9]. Dostupné z: https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/quit-tobacco-to-be-a-w...

Středa, 9. Červen 2021