O Centru

 

 

HISTORIE

Dne 18. 6. 1997 bylo na základě rozhodnutí kolegia děkana a po projednání Akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ke dni 1.7.1997 založeno Centrum epidemiologie a prevence dětských úrazů při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK. Zakladatelem je prof. MUDr. Michal Grivna, CSc., MPH, který v současné době působí v rámci United Arab Emirates University. S platností od 1. 11. 2003 došlo k propojení s nemocnicí a následnému přejmenování pracoviště na současný název Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK (CÚP) již pod vedením doc. MUDr. Veroniky Benešové, CSc. Od roku 2018 je CUP bez vedoucího pracovníka, hlavním koordinátorem Centra je PhDr. Alena Švancarová.

Dnem 26.5.2011 se CÚP stává součástí Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKC) se sídlem ve FN Motol, které vzniklo na základě iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO). NKC má v současné době 3 samostatná pracoviště: 1. Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN v Motole při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství UK 2. LF a FN Motol (CÚP), 2. Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice v Brně, 3. Ústav hygieny 3. LF UK (do roku 2016 Ústav zdraví, dětí a mládeže 3. LF UK, který byl zrušen na základě příkazu děkana č. 37/2016).

 

ČINNOST CÚP

CÚP je kontaktním pracovištěm ČR pro prevenci úrazů a násilí Evropského regionu WHO, členem EuroSafe, od 10. listopadu 2009 certifikačním orgánem programu Mezinárodní bezpečná škola (ISS-International Safe Schools) a členem Meziresortní pracovní skupiny pro prevenci dětských úrazů při Ministerstvu zdravotnictví ČR od roku 2005.

Aktivity centra propojují oblast zdravotnictví a školství a poukazují na neoddělitelnost kurativní a preventivní péče, s ohledem na zkušenosti ze zahraničí, které jasně ukazují, že v dlouhodobém horizontu jsou náklady spojené s preventivní činností nižší než náklady vynaložené na léčbu, rehabilitaci či resocializaci zraněných osob. V tomto duchu se snažíme provádět osvětovou činnost široké veřejnosti s ohledem na zvyšování zdravotní gramotnosti.

Činnost CÚP se zaměřuje na problematiku úrazů, násilí, bezpečnosti a další aktuální témata v rámci veřejného zdravotnictví a preventivní medicíny. CÚP participuje na přípravě preventivních materiálů pro širokou veřejnost, spolupracuje na vědeckovýzkumné činnosti, pořádá odborné semináře a podílí se na plnění Národního akčního plánu prevence dětských úrazů.

CÚP spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací, Státním zdravotním ústavem, složkami Integrovaného záchranného systému, Profesní komorou výrobců a kontrolorů hřišť, sportovišť a tělocvičen, praktickými lékaři, neziskovými organizacemi aj.