Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR 2008 - 2018

Národní strategie prevence násilí na dětech (dále jen „Strategie“) je v souladu s doporučením Světové zprávy o násilí na dětech, má za cíl odstranění roztříštěnosti primárně preventivních programů a přispět tak ke zvýšení jejich efektivity. Strategie identifikuje 7 hlavních úkolů, k jejichž naplnění budou konkretizovány specifické cíle v národním plánu aktivit. Česká vláda vypracováním Strategie realizuje doporučení Světové zprávy o násilí na dětech a koordinací pověřuje ministryni pro lidská práva a národnostní menšiny. Cílem Strategie je na národní, regionální i místní úrovni zvýšit ochranu dětí před všemi formami interpersonálního násilí, ke které se státy zavázaly ratifikací Úmluvy o právech dítěte (článek 19).

Pátek, 22. Červen 2018