Mezinárodní program Bezpečná škola

Základem přihlášení do certifikačního procesu je vytvoření vlastního projektu založeného na indikátorech a kritériích Mezinárodních bezpečných škol.

 

 

 

Mezinárodní bezpečná školy je program, který se snaží zahrnout všechny aspekty bezpečí ve školním prostředí, (ISS-International Safe Schools) do jednoduchého pojmu Bezpečná škola. Program zastřešuje aktivity, které vedou ke snížení úrazů a násilí ve školním prostředí a vychovávají děti a mládež k preventivnímu chování, které si osvojí na celý život.

 

Program Mezinárodní bezpečná škola vznikl v roce 2001 jako subsektor programu Světové zdravotnické organizace Mezinárodní Bezpečná komunita. Nositelem programu v České republice je Centrum úrazové prevence 2. LF UK a FN Motol v Praze, které má statut certifikačního centra – International Safe School Certifying Centre. Jeho úkolem je koordinovat program, pomáhat při jeho šíření, spolupracovat s certifikovanými školami a posuzovat projekty škol, které se chtějí do programu zapojit. Dále pak vzdělávat a informovat veřejnost o strategii a využití programu pro Českou republiku. Program vychází z osvědčených pravidel a zásad, které se již léta používají v Bezpečných komunitách a jejich efektivita je prověřená, jako je výchova k prevenci úrazů, bezpečné prostředí, hřiště a sportoviště, bezpečná rekreace a sport, prevence násilí a podpora zdraví. Má pevně stanovené indikátory a kritéria, ale každá škola může pro svou situaci vytvořit projekt, který bude co nejvíce odpovídat jejím potřebám a situaci v dětské úrazovosti i bezpečnostní situaci v místě školy.

 

V roce 2017 byla re certifikována následující školská zařízení:

 

Program je postaven na následujících indikátorech:

 • Realizační tým zahrnuje pracovníky školy (pedagogy, technické pracovníky a ostatní), ale také žáky, studenty i jejich zákonné zástupce. Realizační tým je zodpovědný za přípravu, realizaci i evaluaci programu Mezinárodní bezpečná škola. V čele realizačního týmu, jehož činnost je založena na partnerství a vzájemné spolupráci, stojí ředitel školy a jmenovaný člen školské rady.
 • Strategie Mezinárodní bezpečné školy, která je zpracována realizačním týmem, ve spolupráci s vedením školy, školskou radou a rady Bezpečné komunity, pokud je zřízena.
 • Školní program Mezinárodní bezpečná škola je dlouhodobý, trvalý a činný program, který vychází ze zvolené strategie a svými aktivitami směřuje k zajištění bezpečí a ochrany před úrazem pro všechny žáky školy.
 • Zaměřuje se na rizikové skupiny a ty složky prostředí, které jsou identifikovány jako specificky nebezpečné.
 • Škola má program dokumentující frekvenci a příčiny úrazů, jak neúmyslných, tak i úmyslných (násilí a sebepoškození).
 • Evaluace je součástí programu: během programu – průběžné vyhodnocování účinnosti výsledků programu po určitých etapách realizace, stanovení proměnných a indikátorů, které budou měřeny a slouží k posouzení efektivity.
 • Budoucí spoluúčast v síti Mezinárodních bezpečných škol na úrovni komunitní, národní a mezinárodní.

 

Princip fungování a vytváření Mezinárodních bezpečných škol je ve vytvoření sítě škol, propagujících bezpečí, které jsou schopné své výsledky a poznatky sdílet a prezentovat jiným školám, či zástupcům komunity a jsou ochotné přihlásit se do sítě ISS. Program může vhodně navazovat na program Zdravá škola, který obohatí a poskytne i nový pohled na ochranu zdraví.

 

Základní kroky pro přihlášení do programu:

 1. zjistit aktuální potřebu prevence úrazů a násilí ve škole
 2. porovnat s kritérii Mezinárodní bezpečné školy
 3. podat vlastní projekt a zveřejnit jej na webových stránkách
 4. vyhodnocení efektu programu – po alespoň dvouletém průběhu
 5. žádost o evaluaci a certifikaci Centrum úrazové prevence zasílejte na alena.svancarova@fnmotol.cz

 

Zdroj:

1. Bezpečná škola. Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti [online]. [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://www.nkcpu.cz/bezpecna-skola

2. Zdroj obrázku: https://www.shutterstock.com/

 

Středa, 7. Duben 2021