Léky do koše nepatří

Cílem kampaně je informovat o správném nakládání s léčivy v domácnostech a jejich likvidaci.  

Zajištění bezpečnosti, účinnosti a kvality léku vyžaduje i správné uchovávání, které je vždy popsáno v příbalové informaci. Při nedodržení stanovených podmínek se stává lék nepoužitelným. Stanovené podmínky uchovávání jsou podloženy výsledky stabilitních studií prováděných výrobcem. Při jejich dodržení je po celou dobu použitelnosti léku zajištěna jeho jakost, účinnost a bezpečnost. Stanovené požadavky na uchovávání jsou poté vždy uvedeny v příbalové informaci – kapitola "Jak přípravek uchovávat".

 

Nejčastější podmínky uchovávání:

 • Tento lék nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchováváníƒ
 • Uchovávejte při teplotě do 25 °C až 30 °C
 • Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C)
 • Chraňte před chladem
 • Chraňte před mrazem
 • Uchovávejte v původním obalu
 • Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu
 • Uchovávejte tak, aby byl přípravek chráněn před světlem
 • Uchovávejte tak, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí (v takovém případě není vhodným místem k uložení léku koupelna)

 

U léku, který byl skladován za nevhodných podmínek, není zaručena kvalita, účinnost a bezpečnost. Užití takového léku může způsobit nepředpokládané nežádoucí účinky různého rozsahu. Nevhodně skladované léky jsou klasifikovány jako nepoužitelné a je možné zdarma předat v kterékoli lékárně k likvidaci.

 

Z průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) v tisíci domácnostech vyplynulo, z jakého důvodu mají lidé doma léky, které neužívají (likvidují):

 • 46 % dotazovaných domácností odpovědělo, že nepoužívané léky mají doma „do zásoby“. Dalších 36 % uvedlo, že jim byla nasazena jiná léčba a lék jim doma zbyl
 • U 16 % není lék užíván z důvodu nežádoucích účinků, které se při jeho užívání objevily
 • U 11 % dotázaných byla důvodem prošlá doba použitelnosti léku

 

Správné skladování léků

 • Požadavky na uchovávání léku jsou vždy uvedeny v příbalové informaci a zároveň také na obalu. Tato informace obsahuje jednak údaj o tom, v jakém teplotním rozmezí má být lék uchovávaný (např. při teplotě do 25 °C), případně další požadavky na jeho uchovávání (např. Chraňte před mrazem).
 • Informace o použitelnosti léku je uvedena jednak na obalu, dále pak na samotném blistru (tubě, lahvičce atd.). Údaj o použitelnosti léku je vyznačen v tomto formátu: „Použitelné do: 09/2015“ (měsíc/rok). Po uplynutí tohoto data není možné lék použít a je třeba jej odnést do lékárny, která zajistí jeho bezpečnou likvidaci.

Léky, které má pacient doma v zásobě, je potřeba čas od času zkontrolovat, a ty, které již použitelné nejsou (jsou tzv. exspirované), odnést k likvidaci do lékárny.

 

Domácí lékárnička

 • Všechny léky v domácnosti by měly být pravidelně kontrolovány, a to bez ohledu na to, zda jsou uloženy na jednom nebo více místech. Kontrola by měla spočívat především v ujištění se o použitelnosti léku – tzv. datu exspirace, které naleznete na obale léku. Poté je třeba zkontrolovat lék i z vizuálního hlediska, kdy je důležité všímat si např. změny barvy či konzistence léku, která může být následkem nesprávného skladování (informace o tom, jak má být lék skladován, je vždy uvedena v příbalové informaci).
 • Jestliže lék exspiroval nebo nebyl správně skladován, odevzdejte jej k likvidaci do lékárny.
 • Frekvence kontrol závisí na množství skladovaných léků a také na tom, jak často v domácí lékárničce přibývají nové. V případě, že na pravidelnou kontrolu domácí lékárničky zapomínáte, ujistěte se o použitelnosti léků nejpozději před tím, než jej užijete.
 • Přesné údaje týkající se skladování konkrétního léku jsou vždy uvedeny v příbalové informaci. Najdete tam nejen údaj, při jaké teplotě má být lék uchováván (např. do 25 °C až 30 °C), ale i další pokyny, jako např. „chraňte před chladem“ apod.
 • U léku, který byl připraven v lékárně (tzv. individuálně připravovaný léčivý přípravek nebo magistraliter), není k dispozici příbalová informace. Údaje týkající se jeho uchovávání jsou v takovém případě uvedeny přímo na obale léku. Informace o užívání a uchovávání léků zároveň sdělí lékárník, který lék pacientovi vydává.

 

Správná likvidace léků

Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“ a podle toho je také třeba s nimi zacházet. Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků v lékárně. Každá lékárna je povinna od vás nepoužité léky převzít. Některé lékárny mají uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavřený a označený kontejner, do kterého může veřejnost nepoužitá léčiva sama odevzdat. V jiných lékárnách přebírá nepoužitelná léčiva k likvidaci přímo lékárník.

 

Likvidace léků lékárnou

Lékárna jako taková nashromážděné léky nelikviduje, ale předává je smluvně sjednané specializované firmě, která léky odveze do spalovny, která je schopna je odpovídajícím způsobem zlikvidovat. Náklady na odvoz a likvidaci lékového odpadu pak hradí příslušný kraj, pod který daná lékárna spadá.

 

Léky vyhozené do komunálního odpadu

Nepoužitelné léky jsou tzv. nebezpečným odpadem a vyžadují zvláštní zacházení. V žádném případě není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnice společně s běžným odpadem či např. splachovat do WC. Při odložení léků do popelnice s komunálním odpadem hrozí následné prosakování nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí do WC je to podobné – nebezpečné látky se mohou dostat do vody a je velmi obtížné je z vody následně odstranit.

 

Jediným správným způsobem, jak se léků „zbavit“, je odevzdat je v lékárně, která zajistí jejich likvidaci.

 

Více než polovina domácností má doma léčivý přípravek s účinnou látkou paracetamol (54 %), který je určen ke snížení bolesti a tlumení vysokých teplot. Na druhém místě mají lidé doma nejčastěji léčivý přípravek s účinnou látkou ibuprofen, který najdeme v lékárničce u 32 % domácností.

 

Léky do koše nepatří

 

©Státní ústav pro kontrolu léčiv

 

Soubory ke stažení

Leták(77.28 KB)
Brožura(242.21 KB)
Úterý, 17. Květen 2022