Koupací sezóna začala

Koupaliště – ilustrační foto. | foto: František Vlček, Lidové noviny

 

 

Koupací sezóna začala a možností, kde se v horkých letních ohladit je mnoho. V následujícím textu se zaměříme na rozdělení daných lokalit dle platné legislativy s ohledem na splnění provozních podmínek.

 

1. Koupaliště ve volné přírodě, stavby povolené k účelu koupání, nebo nádrže ke koupání, v nichž je voda ke koupání obměňována řízeným přítokem a odtokem vody, nebo stavby vybavené systémem přírodního způsobu čištění vody

Jedná se o místa, za které si provozovatel vzal zodpovědnost a nechává zde sledovat jakost vody. Dle zákona musí zajistit i další služby, jako např. sběr odpadků, provoz WC, údržbu ploch na koupališti, sprchy či převlékací kabiny. Povinnosti provozovatelů jsou stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů. Na těchto koupalištích se obvykle vybírá vstupné. V posledních letech funguje stále více koupališť vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání – tzv. biotopů.

 

2. Povrchové vody využívané ke koupání

Jedná se o koupací oblasti bez provozovatele a Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství je zařadilo na tzv. „Seznam sledovaných míst“. Běžný návštěvník mnohdy rozdíl oproti koupališti ve volné přírodě nepozná, vstupné se totiž nevybírá, ale jakost vody povinně sleduje místně příslušná krajská hygienická stanice. Zázemí těchto koupališť bývá skromnější, protože není stanoveno zákonem. V ČR je takovýchto koupališť sledováno cca 120.

 

3. Ostatní vodní plochy

Koupat se lze i na jiných místech ve smyslu obecného užívání vod. Je potřeba mít na paměti, že kvalita těchto vod není sledována, a tudíž může představovat mnohá zdravotní rizika.

 

4. Umělá koupaliště

Do této kategorie řadíme bazény a většinu venkovních bazénů. Požadavky na jakost vody jsou přísnější než u koupališť ve volné přírodě. Voda je během provozu neustále upravována a její jakost je pravidelně sledována. Přestane-li kvalita vody vyhovovat hygienickým požadavkům, je provozovatel tohoto zařízení povinen provoz nebo oddělitelnou část provozu do doby odstranění závady zastavit a informovat o tomto veřejnost.

 

Kdy se sleduje jakost vody

Jakost vody se sleduje v koupací sezóně, tedy zpravidla od 30. května do 1. září. Na základě pětistupňové škály je tato kvalita definována následujícím způsobem:

 

Voda vhodná ke koupání

  • nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi

 

Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi

  • nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat

 

Zhoršená jakost vody

  • mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců (těhotné ženy, děti, osoby trpící alergií, osoby s oslabeným imunitním systémem) by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat

  

Voda nevhodná ke koupání

  • voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem

 

Voda nebezpečná ke koupání – zákaz koupání

  • voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání

 

Neměřeno nebo nedostatečná data pro stanovení kvality

 

V níže přiloženém souboru naleznete seznam přírodních koupališť na povrchových vodách a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2021.

Pro zjištění aktuální kvality koupací vody doporučujeme sledovat následující stránky, kde naleznete i seznam odkazů na jednotlivé hygienické stanice ČR.

https://www.koupacivody.cz/

 

Zdroj:

Druhy míst ke koupání. Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. [cit. 2021-6-9]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/druhy-mist-ke-koupani/

Koupací vody. Koupací vody [online]. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR – ÚZIS ČR. [cit. 2021-6-9]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Seznam-prirodnich-koupali...

Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2021. Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. [cit. 2021-6-9]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Seznam-prirodnich-koupali...

Vyhláška č. 238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2021-6-9]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-238/zneni-20210101

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Seznam-prirodnich-koupali...

Zdroj fotografie: Zákazy koupání po celém Česku, kvalita vody v přírodních koupalištích se zhoršuje, varují hygienici. Lidové noviny [online]. [cit. 2021-6-9]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/zakazy-koupani-po-celem-cesku-kvalita-vody-...

 

Soubory ke stažení

Středa, 9. Červen 2021