Informace o NKC

 

 

 

Na základě iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v roce 2011 založeno Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKC). Záštitu nad NKC převzala Fakultní nemocnice v Motole, jakožto člen mezinárodní sítě WHO Zdravých nemocnic. Aktivity NKC směřují k zavedení mezinárodních a regionálních strategií, doporučení a akčních plánů za účelem snížení mortality a morbidity dětí. NKC se dále podílí na edukační a vědeckovýzkumné činnosti.

V SOUČASNÉ DOBĚ TVOŘÍ NKC TŘI SAMOSTATNÁ PRACOVIŠTĚ:

 

 • Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN v Motole při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství UK 2. LF (CÚP): Jedná se o pracoviště zaměřené na problematiku zdravotní a sociální legislativy, systémů zdravotní a sociální péče či primární prevence chorob hromadného výskytu neinfekční povahy. CÚP designuje základní školy na území ČR v rámci mezinárodního programu WHO Bezpečná škola a podílí se na přípravě vzdělávacích materiálů pro tuto oblast. K dalším aktivitám CÚP patří spolupráce na vědeckovýzkumných projektech zaměřených na primární a sekundární prevenci úrazů a násilí, příprava vzdělávacích materiálů s preventivní tématikou či pořádání seminářů pro širokou veřejnost s využitím řady pomůcek či simulátorů. Činnost je směřována na nejen na dětskou populaci, ale také na dospělé a seniory.
 • Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN v Brně (KDCHOT): se svou Preventivní buňkou Centra dětské traumatologie se zaměřuje především na problematiku dětských traumat, na systém sběru úrazových dat a jejich analýzu využitelnou pro hodnocení efektivity a kvality zdravotní péče či preventivní činnosti.
 • Ústav hygieny 3. LF UK (ÚH): Původně Ústav zdraví, dětí a mládeže 3. LF UK, který byl v roce 2016 na základě příkazu děkana č.37/2016 zrušen a zaměstnanci byli převedeni pod ÚH. Toto pracoviště se zaměřuje zejména na problematiku násilí na dětech.   

 

ČINNOST NKC

 

 • Podílíme se na plnění Národního akčního plánu pro prevenci dětských úrazů a Národní strategie prevence násilí na dětech  
 • Pořádáme kurzy, přednášky pro odbornou i laickou veřejnost
 • Zabýváme se vědeckovýzkumnou činností
 • Vytváříme preventivní materiály pro širokou veřejnost

 

SPOLUPRACUJEME

 

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Světová zdravotnická organizace
 • Norwegian Safety Forum
 • Státní zdravotní ústav
 • Toxikologické informační středisko
 • BESIP
 • Policie ČR
 • Hasičský záchranný sbor ČR
 • Vodní záchranná služba ČČK
 • Asociace Záchranný kruh
 • Česká obchodní inspekce
 • Profesní komora výrobců a kontrolorů hřišť-sportovišť a tělocvičen
 • Praktičtí lékaři pro děti a dorost
 • Neziskové organizace
 • Školská zařízení