Historie

Činnost NKC navazuje na dlouholeté působení v této oblasti Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Průkopníkem této problematiky byl prof. MUDr. Michal Grivna, CSc., MPH, který v současné době působí v rámci United Arab Emirates University. Profesor Grivna zřídil Centrum epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzity Karlovy 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství UK 2. LF, kde společně se svými kolegy začal vytvářet první preventivní materiály, strategie a sumarizace úrazových dat. Prof. Grivna se mimo jiné zasloužil o používání dětských autosedaček a cyklistických přileb na území ČR. Jeho dlouholetých zkušeností si vážíme a také s ním i nadále spolupracuje.

 

V roce 2003 došlo k přejmenování centra na Centrum úrazové prevence 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství UK 2. LF (dále jen CÚP). Aktivity centra jsou zaštítěny jak v oblasti školství, tak v oblasti zdravotnictví. Postupně se tato problematika dostávala do povědomí odborné a následně i laické veřejnosti, i když v tomto ohledu, máme ještě značné rezervy. Mnohdy se setkáváme s názorem, že prevence úrazů znamená, učit lidi, jak nemají padat… přičemž zkušenosti ze zahraničí svědčí o neoddělitelnosti kurativní a preventivní péče.

 

Na špici pomyslného žebříčku jsou skandinávské země, které řadu let investovaly nemalé množství finančních prostředků do preventivních kampaní, a podařilo se jim vštípit základní penzum bezpečnostních zásad do povědomí široké veřejnosti. Obecně je spočítáno, že náklady spojené s preventivní činností jsou v horizontu několika let daleko nižší než náklady vynaložené na léčbu, rehabilitaci či resocializaci zraněných osob. Na činnost prof. Grivny navázala paní doc. Veronika Benešová, CSc. Paní docentce se podařilo získat grant financovaný z Norských fondů, z něhož se podařilo mimo jiné zrekonstruovat prostory Centra.

 

V roce 2011 bylo na základě iniciativy WHO zřízeno Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (dále jen NKC), které sídlí ve Fakultní nemocnici v Motole. FN v Motole je pracoviště s celostátní působností, které se jako jedno z prvních zdravotnických zařízení zapojilo do mezinárodního programu Zdravá nemocnice – Health Promoting Hospitals. V tomto kontextu patří aktivity FN Motol v oblasti prevence úrazů k hlavním cílům dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky. Počátky fungování centra zaštítila doc. Veronika Benešová, CSc. V současné době je NKC pod vedením PhDr. Aleny Švancarové.