Významný den, 15. květen

 

 

Tisková zpráva
Praha, 15. 5. 2016


Den rodin

Dbejte, aby krásná symbolika nezůstala bez obsahu

 

Patnáctý květnový den je od roku 1993 označován jako Mezinárodní den rodin. Je to příležitost k podpoře povědomí spoluobcanů o aspektech, které se týkají rodiny, rodinného života, všech jejich členů, ale také ke zvyšování jejich informovanosti zejména v sociálně kulturních otázkách, které bytostně determinují kvalitu života. Zároveň bychom však neměli zapomínat na méně pozitivní fakta a varující data, které jsou dokladem toho, že pro mnoho dětí není rodina tím bezpečným přístavem, jak by tomu mě!o být. Na to ve spojení s významným dnem upozorňuje Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečí pro děti.

NKCPU u ptileZitosti nadchdzejfciho Mezindrodniho dne rodin ptipomind jeho smysl a zejm6na t6mata, kterfm je leto5ni rok v6novdn. Mezindrodnf den rodin byl vyhlSSen Valnfm shromdZddnfm OSN pted tFindcti lety. Jak napovfdd grafick'i symbol tohoto dne, vliznamnd svdtovd instituce rodinu chdpe jako centrum spolednosti, kter6 by m,6lo bft mistem bezpeEi, jistoty a ldsky pro v5echny svd dleny. BohuZel tomuto tak dasto neni - a to hlavn6 v ptlpadd tdch nejbezbrann6jSfch - ddti"

NKCPU nyni zdr3razfiuje, Ze tato problematika se t,'ikd i civilizovanyich stdtE vdetnE na5i republiky. Upozorfiuje na alarmujfci data, kterd svdddf o tom, Ze v5echny d6ti v Cesk6 republice zdaleka nemaji takov6 St6sti, aby jejich domov byl prost',i nebezpedf, kterd na n6 bohuZel dihaji z rukou t6ch nejbliZSfch osob. Hovoilme o t6lesn6m tlirdnf, psychickdn'l ndsilf, sexuSlnim zneulivilnf, ale tak6 o kyberSikan6, kter6 ddti dell u sv6ho PC, tedy o ndsili, kter6 se d6je v rodindch za zavFenfmi drretmi. DEti jsou n6n'l'imi ob6fmi, mld[, ale o to vice strddaji a trdpf se. l\dsledky traumatlzace je provdzi cel''i Zivot a dasto mohou mft dopad i na jejich zdrav[ v dospdlosti"

Z drSvodu absence dat nelze situaci pFesrrd zmonitorovat. Dle dostupnfch statistickfch rjdajfi MPSV v5ak vfme, 2e napFiklad v roce 2OL4 se jednatro o B74B nahlS5en'ich ptfpadr&" tato disla tvoFi pouze pomyslnou Spidku ledovce, odbornici, pracovnici krizovyich pracoviSt', stejn6 jako zamdstnanci zaYizenl poskytujicich okarniltou pomoc a ddtskfch dornovri v6df, 2e ddti s osobnf zku5enosti s ndsilfm je mnohondsobnd vfce. l\dsili vridi Oftdti nidf jemn6 pFedivo rodinnfch vztahE i v dasovd perspei

NSrodnf koordinadn{ centrum piipravilo pro odbornfky, ale i rodide n6kolik publikacf, kter6 budou v nejbliZdi dob6 distribuovdny mimo jin6 i u piileZitosti 700. vfrodi narozeni Karla IV. a na festivalu Svdt knihy; spolu s nabfdkou certifikovan,ich kurzl3 na podzim k ptfleiitostl Svdtov6ho dne tyrant ddtf" V soudasn6 dobd pFlpravuje hru na tdma prevence sebevraZedn6ho chovdni pro teenag€ry, kten;i bude volbd ke staZeni na www.trable.eu. Hra vznik6 za finandnf podpory z l\onsklich fondfi"

Soudiistl Ndrodniho koordinadnfho centna prCI prevenci (razri, ndsili a podpory bezpednosti pro ddti je tal.:6 0stav zdravi, d6ti a rnlddeZe 3. LF UK, v jehoZ dikci hra vznikS. NKC spolupracuje s M[-.IDr. Fvou Vanfdkovou, CSc., odbornicf v oblasti sociSlni pediatnie a pneventivnfho l6kaFstvl. Dlouhodob6 se zabyva problematikou zdrav6ho Zivotnil'lo stylu ddti, vSemi formami ndsili na ddtech, socidlnd patologickf m zneu2[v6nfm dEtf.


 

Reg.č.: NF-CZ11-PDP-2-004-2014

Podpořeno grantem z Norska

Supported by grant from Norway

Soubory ke stažení