Bezpečně na silnici pod patronátem Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti

Na podzim se na dětském dopravním hřišti Glowackého v Tróji uskutečnila akce „Na kole i pěšky, pokaždé bezpečně“. Program byl zaměřen na podporu bezpečné dopravy a čisté mobility. NKC FN Motol pod vedením Mgr. Aleny Švancarové se stalo jedním z partnerů akce. Dalšími partnery byli: Městská policie Praha, Policie ČR, Besip, Centrum úrazové prevence 2. LF Univerzity Karlovy, LitCom z.s., Klinika adiktologie 1. LF Univerzity Karlovy, Akademie soběstačnosti z.s. a Sportovní klub vozíčkářů Praha z.s.

Akce, jejíž návštěvnost přesáhla 1 000 dětí, byla v průběhu dopoledne vyhrazena dětem prvního stupně základních škol a odpoledne široké veřejnosti. Naše centra se představila prostřednictvím tří stanovišť. Na prvním si děti vyzkoušely základy první pomoci. Do resuscitačních aktivit se zodpovědně zapojili také rodiče pedagogové. Druhé stanoviště bylo pro děti velkým lákadlem, neboť si mohli prohlédnout vybavení a prostory plně vybaveného sanitního vozu. Nejméně zajímavý program nabízelo třetí stanoviště, kde na děti čekaly dopravní kvízy a také si zde mohli vytvořit řadu výrobků, které si odnášely domů. Tematicky se jednalo o sanitní, hasičské a policejní vozy či vrtulník.

Na všech stanovištích byla pro děti připravena sladká odměna a také řada reflexních prvků (reflexní pásky, samolepky na batoh, odrazky aj.). Odměnou byli i doplňkové předměty jako klíčenky, bloky, psací potřeby, časopis Pusík, sportovní ručník či antistresový míček, které nám věnovala FN Motol a 2. LF UK. I když nám počasí teplotně příliš nepřálo, nic nebránilo tomu, aby si děti celou akci užily. Odměnou nám byla skutečnost, že děti, které odpoledne akci navštívily s paní učitelkou, se odpoledne vracely s rodiči či prarodiči.

Koordinátorka celé akce by tímto ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci celého dne, protože bez jejich pomoci, a nadšení pro věc by akce nemohla být realizována s takovým úspěchem Mgr. Bc. Mariana Grimmerová (FNM), Ing. Mgr. Monika Vilímová, Dis. (FNM), Mgr. Iva Zatloukalová (FNM), Gabriela Dominová (FNM), Petr Tvrdík (Medical Assistance s.r.o.) Lucie Vostatková (Medical Assistance s.r.o.), MUDr. Ivana Holcátová, CSc. (2. LF UK), MUDr. Eva Pýchová (2. LF UK), Jana Deliopulu (2. LF UK), Jaroslav Frolík (2. LF UK).

 

Jak centra fungují?

Účast a preventivní akci nebyla ojedinělou aktivitou, ale navazovala na dlouholetou činnost v této oblasti na poli FNM a 2. LF UK. Průkopníkem této problematiky byl prof. MUDr. Michal Grivna, CSc. MPH, který v současné době působí v rámci United Arab Emirates university. Profesor Grivna zřídil Centrum epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzity Karlovy 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství UK 2. LF, kde společně se svými kolegy začal vytvářet první preventivní materiály, strategie a sumarizace úrazových dat. Prof. Grivna se mimo jiné zasloužil o používání dětských autosedaček a cyklistických přileb na území ČR. Jeho dlouholetých zkušeností si vážíme a také s ním i nadále spolupracujeme.

V roce 2003 došlo k přejmenování centra na Centrum úrazové prevence 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství UK 2. LF (dále jen CÚP). Aktivity centra jsou zaštítěny jak v oblasti školství, tak v oblasti zdravotnictví. Postupně se tato problematika dostávala do podvědomí odborné a následně i laické veřejnosti, i když v tomto ohledu, máme ještě značné rezervy. Mnohdy se setkáváme s názorem, že prevence úrazů znamená, učit lidi, jak nemají padat… přičemž zkušenosti ze zahraničí svědčí o neoddělitelnosti kurativní a preventivní péče.

Na špici pomyslného žebříčku jsou skandinávské země, které řadu let investovali nemalé množství finančních prostředků do preventivních kampaní, a podařilo se jim vštípit základní penzum bezpečnostních zásad do povědomí široké veřejnosti. Obecně je spočítáno, že náklady spojené s preventivní činností jsou v horizontu několika let daleko nižší než náklady vynaložené na léčbu, rehabilitaci či resocializaci zraněných osob. Na činnost prof. Grivny navázala paní docentka Veronika Benešová CSc., za jejíhož působení došlo díky grantu Norských fondů k zrekonstruování stávajících prostor.

V roce 211 bylo na základě iniciativy WHO zřízeno Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (dále jen NKC), které sídlí ve Fakultní nemocnici v Motole. FN Motol je pracoviště s celostátní působností, které se jako jedno z prvních zdravotnických zařízení zapojilo do mezinárodního programu Zdravá nemocnice – Health Promoting Hospitals. V tomto kontextu patří aktivity FN Motol v oblasti prevence úrazů k hlavním cílům dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České Republiky.

Posláním NKC je realizace a koordinace preventivních aktivit zaměřených na snížení mortality a morbidity dětí v důsledku zevních příčin, úrazů a násilí. Pro tuto oblast se NKC snaží vytvářet edukační, vědeckou a výzkumnou základnu. Po vzoru zahraničních kolegů si NKC klade za cíl prosazovat koordinovaný a systematický přístup v oblasti úrazové prevence na území České republiky a prostřednictvím cílených aktivit se podílet na snížení dětské úrazovosti. Činnost centra je převážně hrazena z grantů, zázemí poskytuje FN Motol. NKC spolupracuje s řadou subjektů v ČR, ale i v zahraničí. NKC tvoří v současné době tři pracoviště – Centrum úrazové prevence 2. LF UK a FN Motol, Ústav zdraví, dětí a mládeže 3. LF UK a Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno.

Článek vznikl za podpory grantu NF-CZ11-PDP-2-004-2014

 

Zdroj:

Bezpečně na silnici pod patronátem Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti [online]. MOTOLin. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2016. Dostupné z: http://www.fnmotol.cz/o-nas/motol-in/motol-in-c-12-rocnik-8/

 

 

 

 

Pátek, 30. Září 2016