Bezpečná komunita Kroměříž

Ve druhém květnovém týdnu letošního roku se v Knihovně Kroměřížska sešli zástupci města Kroměříže, organizací spolupracujících v projektu Bezpečná komunita Kroměříž, hosté z Národní sítě Zdravých měst ČR a zájemci o tuto problematiku. Cílem bylo zhodnocení místního dlouhodobého programu, zaměřeného na snižování počtu úrazů a jejich závažnosti. Program konference zahájil starosta města Kroměříž Jaroslav Němec. Poté si vzal slovo předseda Národní sítě Zdravých měst ČR Petr Hermann. Hlavní referát o projektu Bezpečná komunita Kroměříž přednesla Jarmila Číhalová, která byla v roli místostarostky města Kroměříž po většinu doby trvání projektu osobou zodpovědnou za projekt. Popsala postup rozbíhání projektu, završený přijetím Kroměříže do mezinárodní sítě Bezpečných komunit.

 

Ve svém vystoupení vyzdvihla týmovou spolupráci, konstrukci projektových plánů i realizaci hlavních aktivit, jako např. bezpečnost dětských hřišť, úpravy dopravních řešení ve městě, kampaně „Na kolo jen s přilbou“, „Vidíš mě“, předplaveckou přípravu, kurzy první pomoci pro veřejnost a spoustu dalších aktivit.Především zmínila unikátní zpětnou vazbu - vlastní sledování úrazovosti. Konstatovala, že hlavního cíle, tj. snížení úrazovosti o 15%, bylo dosaženo. „Projekt však zaznamenal i několik neúspěchů. Nepodařilo se zlepšit spolupráci se sportovními kluby, zdravotními a komerčními pojišťovnami a se zaměstnavateli“, zmínila ve své závěrečné řeči Jarmila Číhalová. S výchovou dětí k bezpečí je třeba začínat co nejdříve, ještě před nástupem dětí do mateřské a základní školy. Pavlína Švecová z Mateřského centra Klubíčko seznámila posluchače s pravidelným pořádáním akce "Šťastný život bez úrazů" na Hanáckém náměstí, ve kterém zábavnou formou vzdělávají celou rodinu. Závěrem si posteskla, že jejich kapacity neumožňují úplně uspokojit poptávku veřejnosti.

Nejen město Kroměříž, ale i partneři opírají své aktivity o spolehlivý pilíř - oblastní spolek Českého červeného kříže v Kroměříži (ČČK), který sídlí na místním dopravním hřišti. Toto šťastné spojení se osvědčilo jak při vlastních aktivitách ČČK, tak i v úloze odborného partnera při spolupráci s městem, školskými zařízeními a kroměřížskými spolky

.

V závěrečném shrnutí programu konference se všichni přítomní shodli na tom, že vynaložená energie i prostředky byly úspěšně investovány ku prospěchu obyvatel města. Riziko úrazů se v Kroměříži podařilo ovlivnit a projektového cíle dosáhnout.

 

V boji proti úrazům i nadále nepolevit a pokračovat. Součástí programu byla i prezentace centra a jeho jednotlivých činností spojených s právě probíhajícím projektem Norských fondů.

Úterý, 10. Květen 2016