Evropský akční plán prevence násilí na dětech

V roce 2017 se NKC podílelo na sběru dat v rámci problematiky prevence násilí na dětech na základě rezoluce EUR/RC64/13.  Předmětem šetření bylo zmapování legislativních opatření, včetně národních akčních plánů, organizační zajištění dané problematiky v rámci jednotlivých členských států WHO, monitoring a preventivní aktivity. Data byla shromaždována za pomoci online databáze. V rámci ČR na této studii participovala multioborová pracovní skupina pod vedením NKC. V současné době probíhá zpracování sebraných dat v ústředí WHO. Získaná data budou sloužit jako podklad pro vytvoření standardizovaného dotazníku pro první souhrnnou zprávu o stavu prevence násilí páchaného na dětech.

Neděle, 31. Prosinec 2017